ยาเสพติดชนิดแรกที่เข้ามาในประเทศไทย

(ฝิ่น) ยาเสพติด ชนิดแรกที่เข้ามาในประเทศไทย ยาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาวิธีการและมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันมียาเสพติดชนิดต่างๆมากกว่า 120 ชนิด ที่ซุกซ่อนและแอบจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด และหนึ่งในนั้นก็คือ ฝิ่น ยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทยรู้จัก ประวัติความเป็นมาของฝิ่น ฝิ่น เป็นพืชล้มลุก เริ่มมีการปลูกในแถบเมดิเตอเรเนียน แล้วจึงแพร่ขยายมาทางอิหร่าน อินเดีย จีน และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเนื่องจากฝิ่นมีสารที่มีฤทธิ์เสพย์ติด การปลูกฝิ่นและมีฝิ่นไว้ในครอบครอง จึงเป็นการผิดกฎหมาย โดยมีองค์การทำหน้าที่ควบคุมยาเสพติดซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่ควบคุมการปลูกฝิ่นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และมีประเทศที่ได้รับอนุมัติให้ปลูกฝิ่นได้อย่างเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ได้แก่ ประเทศตุรกีและยูโกสลาเวีย ความเป็นมาของฝิ่น ในประเทศไทย ฝิ่นเข้ามาในประเทศไทยในสมัยใดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากข้อสันนิษฐาน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชียที่ซื้อฝิ่นจากชาวอาหรับเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรค ต่อมาประเทศอังกฤษเป็นผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียวในการค้าฝิ่นกับประเทศจีน โดยผ่านทางบริษัทเดินเรือและทำให้เกิดสงครามฝิ่นขึ้น เมื่อประเทศจีนแพ้สงคราม การค้าฝิ่นจึงขยายอาณาเขตมากขึ้น และเมื่อคนจีนได้เข้ามาค้าขายและอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทย บางคนที่ติดฝิ่นอยู่แล้วจึงได้นำฝิ่นเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นยังมีหลักฐานครั้งแรก เป็นการประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจรในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา  เมื่อ พ.ศ. 1903 หรือ ประมาณ 600 ปีมาแล้ว ตามกฎหมายบัญญัติการห้ามซื้อ  ขาย  เสพฝิ่นไว้ว่า  […]

gpoproducts

27 April 2021