วิธีสังเกตุพฤติกรรมผู้ที่ติดยาเสพติด

การป้องกันปัญหายาเสพติดในองค์กรหรือสถานประกอบการ รวมทั้งการระมัดระวังตนเองจากผู้ที่มีปัญหาติดยาเสพติด ที่อาจทำร้ายหรือทำให้เกิดอันตรายในลักษณะต่างๆกับตัวเราและคนรอบข้าง ที่สามารถทำได้ง่ายๆก็คือ การสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ติดยาเสพติด ส่วนพฤติกรรมของผู้ที่ติดยาเสพติดมีลักษณะอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

วิธีสังเกตพฤติกรรมผู้ที่ติดยาเสพติด

ในองค์กรหรือสถานประกอบ นอกจากการตรวจหาผู้ทิ่ติดเสพติดด้วย ชุดตรวจสารเสพติด แล้ว ยังสามารถใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมของพนักงานหรือแรงงานที่ติดยาเสพติดได้ ดังนี้

1.การแต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่เป็นระเบียบ

2.มีอาการซึมเศร้า หรือชอบแยกตัวทำงานอยู่คนเดียวเงียบๆ หากว่างจากการทำงานมักพบอยู่ในมุมอับหรือพื้นที่เสี่ยง

3.สุขภาพทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด เช่น น้ำหนักตัวลดลง ผิวแห้ง หน้าหมองคล้ำ ริมฝีปากเขียวคล้ำ

4.บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป ก้าวร้าวหงุดหงิดและโมโหง่าย

5.พยายามสวมใส่แว่นดำ หรือแว่นที่สีเข้มๆ เพื่อปกปิดสายตา ปิดบังม่านตาที่ขยายขึ้น

6.สกปรก ไม่สนใจตัวเอง กลิ่นตัวแรง

7.ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดงานหรือลางานบ่อยๆ

8.ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ เข้างานสาย และมีปัญหาด้านการเงินตลอด

9.ชอบมั่วสุมกับคนแปลกหน้า หรือคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด

10.อาจพบอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษ หรือตะกั่ว และอื่นๆ

มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดในองค์กร

1.ให้การศึกษากับพนักงานและผู้ใช้แรงงาน ทั้งการอบรม ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับปัญหา โทษ และพิษภัยของยาเสพติด ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากการเสพยาเสพติด เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุและตรวจพบสารเสพติดทำให้สูญเสียสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ อย่างเช่น ไม่ได้รับค่ารักษาพยาบาล

2.ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น สถานการการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานและผู้ใช้แรงงานได้ระมัดระวังและรู้วิธีป้องกันตนเองที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว เช่น การรับฝากของ การส่งของ การขอโอนเงินผ่านบัญชี เป็นต้น

3.จัดทำโครงการสถานประกอบการสีขาว นอกจากการรณรงค์ให้พนักงานและผู้ใช้แรงงานเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหายาเสพติด เช่น มีนโยบายบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพ เพื่อสร้างโอกาสให้กับพนักงานที่อาจหลงผิดจากปัญหาทางครอบครัวหรือปัญหาเศรษฐกิจ

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญของชาติ การป้องกับและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงตค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อขจัดปัญหาทำให้สถานประกอบการต่างๆปราศจากปัญหายาเสพติด นอกจากเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานแล้วยังส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านอีกด้วย