ยาเสพติดชนิดแรกที่เข้ามาในประเทศไทย

(ฝิ่น) ยาเสพติด ชนิดแรกที่เข้ามาในประเทศไทย

ฝิ่น

ยาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาวิธีการและมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันมียาเสพติดชนิดต่างๆมากกว่า 120 ชนิด ที่ซุกซ่อนและแอบจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด และหนึ่งในนั้นก็คือ ฝิ่น ยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทยรู้จัก

ประวัติความเป็นมาของฝิ่น

ฝิ่น เป็นพืชล้มลุก เริ่มมีการปลูกในแถบเมดิเตอเรเนียน แล้วจึงแพร่ขยายมาทางอิหร่าน อินเดีย จีน และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเนื่องจากฝิ่นมีสารที่มีฤทธิ์เสพย์ติด การปลูกฝิ่นและมีฝิ่นไว้ในครอบครอง จึงเป็นการผิดกฎหมาย โดยมีองค์การทำหน้าที่ควบคุมยาเสพติดซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่ควบคุมการปลูกฝิ่นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และมีประเทศที่ได้รับอนุมัติให้ปลูกฝิ่นได้อย่างเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ได้แก่ ประเทศตุรกีและยูโกสลาเวีย

ความเป็นมาของฝิ่น ในประเทศไทย

ฝิ่นเข้ามาในประเทศไทยในสมัยใดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากข้อสันนิษฐาน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชียที่ซื้อฝิ่นจากชาวอาหรับเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรค ต่อมาประเทศอังกฤษเป็นผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียวในการค้าฝิ่นกับประเทศจีน โดยผ่านทางบริษัทเดินเรือและทำให้เกิดสงครามฝิ่นขึ้น เมื่อประเทศจีนแพ้สงคราม การค้าฝิ่นจึงขยายอาณาเขตมากขึ้น และเมื่อคนจีนได้เข้ามาค้าขายและอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทย บางคนที่ติดฝิ่นอยู่แล้วจึงได้นำฝิ่นเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยด้วย

นอกจากนั้นยังมีหลักฐานครั้งแรก เป็นการประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจรในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา  เมื่อ พ.ศ. 1903 หรือ ประมาณ 600 ปีมาแล้ว ตามกฎหมายบัญญัติการห้ามซื้อ  ขาย  เสพฝิ่นไว้ว่า  “ผู้สูบฝิ่น กินฝิ่น ขายฝิ่นนั้น  ให้ลงพระราชอาญาจงหนักหนาริบราชบาทว์ให้สิ้นเชิง  ทเวนบกสามวัน  ทเวนเรือสามวัน  ให้จำใส่คุกไว้จนกว่าจะอดได้ ถ้าอดได้แล้วเรียกเอาทานบนแก่มันญาติพี่น้องไว้แล้ว  จึงให้ปล่อยผู้สูบ  ขาย  กินฝิ่น  ออกจากโทษ”

ต่อมาใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเล็งเห็นโทษของการสูบฝื่น จึงทรงห้ามการปลูกฝิ่น และทำการกำจัดฝิ่นเรื่อยมา ต่อมาในปี พ.ศ 2501 คณะปฎิวัติภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ได้ออกประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 37 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่น ค้าฝิ่น ปลูกฝิ่น ทั่ราชอาณาจักรไทยโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2501 ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากฝิ่นมาเป็น “เฮโรอีน” ยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในสังคมปัจจุบัน